Behandling og rådgivning

Behandling og rådgivning

Alkoholbehandlingen Svendborg tilbyder gratis rådgivning og behandling til alle, der ønsker at skabe en forandring i forhold til deres alkoholforbrug.

De mennesker, der henvender sig her, er vidt forskellige og har forskellige behov. Derfor tilrettelægger vi de enkelte forløb i samarbejde med dig.

De fleste, der søger alkoholbehandling, har et problematisk alkoholforbrug. Et alkoholforbrug bliver til et alkoholproblem, hvis det skaber problemer for den, der drikker for meget - eller for andre!

Nogle oplever også at have problemer ved siden af et stort alkoholforbrug. Det tages der højde for i forløbet.

Individuelle samtaler

Når du har lavet en aftale med en af vores behandlere, vil du altid blive tilbudt en afklarende samtale. Her undersøger I sammen dine forventninger, drikkemønster, motivation og parathed til et behandlingsforløb af kortere eller længere varighed.

 

Du vil desuden blive orienteret om indholdet i vores tilbud og evt få relevant rådgivning eller undervisning vedr. afhængighed, medicin, sammenhænge mellem alkohol og fysiske såvel som psykiske symptomer.

 

Et individuelt behandlingsforløb består af motiverende samtaler, der er tilrettelagt ud fra dine ønsker og mål for behandlingen, baseret på principperne for "patientcentreret medicin": Du er eksperten i dit liv. Behandleren er eksperten på det sundhedsfaglige område. Relationen mellem dig og behandleren er et partnerskab baseret på en gensidig accept af roller og respekt for din autonomi.

 

Motivationen til forandring kommer fra dig. Behandleren vil motivere dig til adfærdsændringer ved at stimulere dig til at tænke over din aktuelle adfærd og konsekvenserne heraf på den ene side -  og dine personlige ønsker mht. trivsel og helbred på den anden side. Behandleren vil støtte dig i at finde dine ressourcer og styrke din vilje til at tage ansvar for dine beslutninger og handlinger.

 

Udover den motiverende tilgang, arbejder vi i Alkoholbehandlingen med den kognitive terapis behandlingsmetode. Det kan du læse mere om i bjælken "Behandlingsmetoder" i venstre spalte.

 

Tidsperspektivet aftales og planlægges efter dit behov, men typisk indenfor en ramme på mellem 3-6 måneder. Forløbet kan afkortes eller forlænges efter behov og aftales individuelt.

 

 

Familieorienteret alkoholbehandling

Vi tilbyder at inddrage partnere, familiemedlemmer og andre relevante netværkspersoner i behandlingen, fordi det ofte kræver en helhedsindsats, hvis familien skal blive bedre til at tage vare på sig selv.

 

Det er ikke kun den med alkoholproblemet, der har brug for forandring. Et menneskes alkoholforbrug kan påvirke hele familien og kan ikke ses uafhængigt af den sammenhæng, det er opstået og eksisterer i. Alkoholproblemer kan have vidtrækkende konsekvenser, ikke mindst børn og unge lider overlast.

 

Familiebehandlingen bygger på den systemiske tænkning og forandringens fokus vil være at få brudt fastlåstheden i systemet ved fx. at inspirere til strukturændringer samt nye måder at forholde sig på, som er i overensstemmelse med deltagernes ønsker.

 

Familiebehandling igangsættes, når familien synes, der er behov for familiesamtaler. De kan tilrettelægges som parsamtaler eller samtaler med dele af eller hele familien.

Inddragelse af pårørende

I behandlingen inddrager vi så vidt muligt pårørende, f.eks. din partner, en god ven, en arbejdsgiver eller andre, som gerne vil støtte dig.

Vi ved, at det kan være svært at ændre sit alkoholforbrug. Nogen gange er det ikke muligt uden støtte og hjælp fra ens pårørende.

Du har mulighed for at invitere pårørende med til en eller flere samtaler.

 

Abstinensbehandling

Det kan være svært at bringe en for stor alkoholindtagelse til enten reduktion eller ophør på egen hånd. Derfor findes der flere muligheder for at få hjælp til dette. Det er en opgave, som deles mellem den kommunale alkoholbehandling, egen læge, sygehus eller private alkoholbehandlingsklinikker.

 

AFRUSNING OG ABSTINENSBEHANDLING:

Alkoholabstinenssymptomer er en tilstand der typisk kan udvikles 6-24 timer efter ophør eller reduktion af et længerevarende alkoholindtag. Det er karakteriseret ved en række fysiske og psykiske symptomer og varer som regel 1-3 døgn.

 

I Alkoholbehandlingen i Svendborg behandler vi abstinenstilstande, som ikke kræver indlæggelse.

 

Tilstanden vurderes ved vores læge og sygeplejerske og der kan ydes medicinsk behandling med Klopoxid/Risolid.

 

Medicin mod abstinenser udleveres som hovedregel til et døgn af gangen - og patienten skal møde til kontrol med en promille på 0.

 

Behandlingen tager sigte på at bringe de kliniske abstinenssymptomer til ro. Behandlingen skal derudover forebygge abstinenskramper.

 

INDLÆGGELSE:

Ved tilstedeværelse af følgende forhold bør abstinensbehandling foregår under indlæggelse på sygehus:

 • Alle patienter med svære abstinenssymptomer
 • Ved mistanke om udvikling af delirium tremens (psykotisk tilstand med sværere bevidsthedsforstyrrelser med syns - hørehallucinationer, kraftig rysten, sveden og uro med ledsagende temperatur, puls og blodtryksstigning. Delirium kan være en livstruende tilstand og kræver akut indlæggelse.
 • Patienter med:
 • - svær indre uro
 • - gentagne afbrudte afrusninger
 • - med tidligere kramper og/eller delirium tremens
 • - med betydende psykiatrisk eller andre helbredsmæssige problemer
 • - med alkohol udløst psykotisk tilstand
 • - med promille over 3-4.
 • - der er til fare for sig selv
 • - som mangler socialt netværk
 • - som er selvmordstruende
 • - som er aggressive

 

ANTABUS:

Nogle patienter kan få støtte i at tage disulfram (Antabus). Dette bør ske ud fra patientens eget ønske og behandlingen kan ikke stå alene.

 

Alkoholbehandlingen kan ordinere Antabus, som indtages i klinikken 2 gange ugentligt, mandag og torsdag.

 

Antabusbehandling er gratis.

 

CAMPRAL:

Acamprosat (Campral) kan ordineres som understøttende behandling, der reducerer trangen til at drikke. Behandlingen betaler man selv, men der er tilskudsordning. 

 

VITAMINER:

Thiaminmangel er velkendt hos patienter med overforbrug af alkohol. Dette kan medføre varige neurologiske skader. Derfor behandles med Thiamin samt B-combin stærk ved mindste mistanke om thiaminmangel.

NADA øreakupunktur

NADA-behandling er en øreakupunktur-metode, som blev udviklet i USA i begyndelsen af 1970'erne. Metoden er i dag kendt over det meste af verden.

NADA er en del af vores tilbud her og gives i afslappende omgivelser. Der tilbydes afgiftende te, som dæmper abstinenssymptomer og beroliger nervesystemet.

NADA er hjælpsomt ved

 • Abstinenser
 • Mindsker trang
 • Nedbringer afgiftningstiden
 • Søvnforstyrrelser
 • Dæmper aggressive impulser
 • Stress
 • Angst
 • Øger koncentration og indlæring

Generelt virker NADA styrkende og skaber fysisk og psykisk balance.

Behandlingen består af 5 nåle, der sættes i hvert øre. Nålene er meget tynde, sterile og kasseres efter brug.

Nålene skal helst sidde i ørerne i 45 minutter

Netværksgruppe

Netværksgruppen er for dig, der har et ønske om at fastholde forandring.

 

Her er der mulighed for at dele tanker og oplevelser, udveksle erfaringer, støtte hinanden, få nye ideer, hjælp til at bevare drikkestop samt etablere nyt netværk.

 

Der er løbende optag i gruppen og der laves FOR-samtale. Max deltagerantal: 6. Gruppen starter ved minimum 4 deltagere.

 

Mandage kl 14.00-15.30. Skt Jørgensvej 15, 5700 Svendborg.

 

Gruppen har tavshedspligt.

Døgnbehandling

Alkoholbehandlingen Svendborg kan henvise dig til døgnbehandling, hvis det vurderes at være det rette tilbud og det, du ønsker.

Døgnbehandling er en indgribende foranstaltning. Derfor forudsætter en bevilling heraf, at alle andre behandlingsmuligheder er udtømte, at du er motiveret, og at Alkoholbehandlingen vurderer, at du kan få gavn af dette.

Bliver en døgnbehandling bevilget af Svendborg kommune, er det gratis for dig. Uden en bevilling kommer du selv til at betale opholdet. Det er ikke muligt efterfølgende at søge om at få refunderet et eventuelt udlagt beløb.

Internetbaseret alkoholbehandling

TIL DIG, DER ØNSKER NEM OG EFFEKTIV BEHANDLING, DER DELVIST KAN FOREGÅ HJEMMEFRA

I Alkoholbehandlingen Svendborg tilbyder vi som forsøg alkoholbehandling over nettet. Det er tilrettelagt til dig, der ønsker at ændre alkoholvaner.

Med alkoholbehandling over nettet modtager du samtalebehandling, hvor du møder frem til samtale med en behandler, samtidig med, at du modtager behandling via et internetprogram.

Internetprogrammet består af information, træning og øvelser – og du vil gennem tekst, billeder og video blive klogere på dig selv og din adfærd.

Du vil få stillet en række opgaver. Til opgaverne vil der være en forklaring og du vil blive bedt om at skrive noget i et tekstfelt i programmet. Et eksempel på en opgave kunne være at beskrive fordele og ulemper ved dit alkoholforbrug. Din behandler læser dine svar og giver dig skriftlig feed back på opgaverne.

Vi er med i et forskningsprojekt (”Blend A”), hvor vi udvikler og undersøger effekten af at kombinere samtaler ved fysisk fremmøde – med behandling over nettet. Forskningsprojektet ledes af Enheden for Klinisk Alkoholforskning på Syddansk Universitet i samarbejde med Telepsykiatrisk Center, Alkoholbehandlingerne i Svendborg, Kolding og Haderslev kommuner, sundhed.dk, OUH og IT leverandøren Karify.

Ved interesse, så kontakt venligst behandlerne:

Rie Rostgaard på tlf 30107087 eller mail: rie.rostgaard@svendborg.dk

Stina Cossen på tlf 30107084 eller mail: stina.cossen@svendborg.dk

Alkoholbehandlingen Svendborg, Sankt Jørgens Vej 15, 5700 Svendborg. Tlf 6223 6666.